สารสนเทศกรมชลประทาน ตอนที่3:การวิเคราะห์ระบบกระบวนการพัฒนาแหล่งน้ำ2

มาตรฐาน

ตอนที่แล้วอธิบายถึง สถานะต่าง ๆ ของกระบวนการพัฒนาแหล่งน้ำและมิติของข้อมูลที่มองตัวข้อมูลเป็นโครงการเป็นหลักและต่างสถานะกัน คราวนี้มาดูเรื่องระบบต่างๆที่มีอยู่เดิมบ้าง ว่ามันตอบโจทย์สถานะของข้อมูลที่วิเคราะห์กันมาแล้วหรือไม่
การพิจารณาระบบที่มีอยู่เดิม
ระบบต่าง ๆที่มีอยู่เดิมของ กรมชลประทานที่เกี่ยวข้องกับงานด้านพัฒนาแหล่งน้ำ พบว่ามีอยู่หลายระบบ เช่น ระบบ
คลังแบบก่อสร้าง – สำนักออกแบบวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม http://122.155.168.213
บริการหมุดหลักฐานผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต – สำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา http://kromchol.rid.go.th/survey/Knowledge/01.htm
ระบบสืบค้นข้อมูลแผนที่และติดตามงาน – สำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยาhttp://ridth.com/surveytask/main.html
ระบบสืบค้นข้อมูลโครงการในรูปแบบภาพเสมือน ๓ มิติ – สำนักบริหารโครงการ http://oopm.rid.go.th/projectg1.aspx
ระบบการติดตามและรายงานผลการปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายงบประมาณ – กองแผนงาน http://bid.rid.go.th/pbms/
อื่น ๆ
การแบ่งระบบต่าง ๆ เบื้องต้น แบ่งเป็น
1) ตอบสนองกระบวนการ ย่อย ๆ เพียงอย่างเดียวและไม่ข้ามหน่วยงาน
2) ตอบสนองกระบวนการย่อย แต่มีการกรอกข้อมูลข้ามสายงาน
ในที่นี้การ ให้ความสำคัญจะเน้นที่ระบบ ประเภทที่ 2) เป็นสำคัญ เนื่องจาก มีความจำเป็นและบุคคลากรจำนวนมากต้องการ ข้อมูลต่าง ๆ ที่ต้องข้ามสายงาน นำมาใช้ และเพื่อตอบโจทย์การบรุณาการข้อมูล ส่วนข้อมูลประเภทที่ 1) เป็นการตอบโจทย์กระบวนงานภายใน จึงให้ระดับความสำคัญรองลงมา
ทั้งนี้ระบบที่มีอยู่เดิมที่เข้าข่ายประเภทที่ 2 จะนำมาพิจารณาเชื่อมโยงดังนี้

  1. ระบบสืบค้นข้อมูลโครงการในรูปแบบภาพเสมือน ๓ มิติ – สำนักบริหารโครงการ http://oopm.rid.go.th/projectg1.aspx20140322-141521.jpg
   เป็นระบบเพื่อใช้เป็นข้อมูลศึกษาวางโครงการพัฒนาแหล่งน้ำเพิ่มเติมทั้ง ๒๕ ลุ่มน้ำ

 1. ระบบการติดตามและรายงานผลการปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายงบประมาณ – กองแผนงาน http://bid.rid.go.th/pbms/20140322-141946.jpgเป็นระบบสำหรับติดตามและรายงานผลการปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายงบประมาณ ซึ่งสำนักและโครงการต่าง ๆ จะเป็นผู้กรอกข้อมูลต่าง ๆ ให้กับกองแผนงาน

เมื่อนำทั้งสองระบบมาวางบน แผนที่ระบบสารสนเทศจะได้ว่า
map02
จากแผนที่สารสนเทศพบว่ามีประเด็นปัญหาที่ควรจะต้อง แก้ไขดังนี้

 1. ยังมีอีกหลายส่วนที่จะต้องเติมเต็มให้กับ กระบวนงานที่สำคัญ โดยเฉพาะกระบวนงานก่อสร้าง ยังไม่มีระบบสารสนเทศคอยจัดการข้อมูลซึ่งนับว่าสำคัญมาก ในส่วนของกระบวนงาน MTEF พบว่าทางกองแผนงานกำลังดำเนินการพัฒนาระบบ MTEF อยู่
 2. แต่ละระบบเป็นระบบซึ่งมีผู้ควบคุมระบบเป็นของแต่ละหน่วยงาน ไม่ได้เชื่อมโยงกัน

จากประเด็นปัญหาดังกล่าว จึงได้มีการระบุสาเหตุเบื้องต้นตามตารางดังนี้

ประเด็นปัญหา สาเหตุเบื้องต้น
กระบวนงานก่อสร้าง ยังไม่มีระบบสารสนเทศ
 • งานก่อสร้างของกรมมีหลายหน่วยงานที่รับผิดชอบ และวิธีปฏิบัติบางจุดอาจแตกต่างไป
 • มีกระบวนงานย่อย ๆ เยอะ
 • ข้อมูลต้องมาจากแหล่งต่าง ๆ มากมาย
 • ไม่มีผู้รับผิดชอบอย่างเป็นทางการในการพัฒนาระบบสารสนเทศ
แต่ละระบบไม่ได้เชื่อมโยงกัน
 • การที่มีระบบเดิมที่ไม่ได้เชื่อมโยงกัน เกิดจาก หน่วยงานผู้รับผิดชอบในกระบวนการนั้น ๆ พิจารณาพัฒนาระบบขึ้นเอง ผู้ควบคุมและผู้พัฒนาระบบจะเป็นบุคคลากร จากหน่วยงานนั้น ๆเอง ซึ่งมีอำนาจหน้าที่จำกัด
 • บุคคลากรด้านการพัฒนาระบบสารสนเทศมีน้อย

จากประเด็นปัญหาดังกล่าวได้พิจารณาทางเลือกเพื่อพัฒนาระบบสารนาเทศ และได้สรุปออกเป็นแนวทางพัฒนาระบบสารสนเทศเบื้องต้นตามตารางดังนี้

ประเด็นปัญหา แนวทางพัฒนาระบบสารสนเทศเบื้องต้น
กระบวนงานก่อสร้าง ยังไม่มีระบบสารสนเทศ 1)     จัดทำระบบสารสนเทศสำหรับงานก่อสร้างขึ้นมาอีก 1 ระบบ โดยคณะทำงาน [ชื่อคณะทำงาน] เพื่อพัฒนาระบบฯ รับผิดชอบในการพัฒนา
ระบบสารสนเทศเดิมแต่ละระบบไม่ได้เชื่อมโยงกัน 2)     พิจารณาวิธีเชื่อมโยงแต่ละระบบเข้าด้วยกันโดยไม่ต้องรื้อระบบเดิม เพื่อจัดทำใหม่

รายละเอียดการจัดทำระบบสารสนเทศ ตามแนวทางพัฒนาระบบสารสนเทศเบื้องต้น

รายละเอียดการพัฒนาระบบสารสนเทศ

จากแนวทางพัฒนาระบบสารสนเทศเบื้องต้น ได้จัดทำรายละเอียดการพัฒนาระบบสารสนเทศดังนี้

1.จัดทำระบบใหม่ ใช้ชื่อว่า

Water Resource Development Center ,WRDC

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ

1)     จัดการข้อมูลสารสนเทศ ในกระบวนงานด้านการก่อสร้าง

2)     เชื่อมโยงระบบต่าง ๆ เข้าไว้ด้วยกัน โดยเป็นทั้งระบบที่รับข้อมูล และกระจายข้อมูลให้กับระบบอื่น ๆ

2.จัดทำ Webservice ของระบบเดิมเพิ่มเติมทุกระบบ

โดยมีลักษณะการทำงานดังนี้

map03

รูปแสดงแนวคิดการพัฒนาระบบสารสนเทศด้านการพัฒนาแหล่งน้ำ

จากรูป ระบบต่าง ๆที่มีอยู่เดิมตามกระบวนงาน จะถูกเชื่อมโยงด้วยระบบ WRDC (Water Resource Development Center) ซึ่งเป็นระบบสำหรับเชื่อมโยงระบบต่าง ๆ เข้าด้วยกัน และระบบนี้จะเป็นระบบที่อยู่ในทุกกระบวนงาน ส่วนการเชื่อมโยงจะใช้เทคโนโลยี  Webservice ในการรับ-ส่ง ข้อมูลระหว่างระบบเดิมกับระบบ WRDC

 

จบตอนนี้ไปก่อนครับ ตอนหน้าไม่แน่ใจว่าจะพูดถึงเรื่องจัดการน้ำก่อน หรือเน้นที่ WRDC ดี แต่ของจัดการน้ำยังไม่เสนอกรมคาดว่าดองไว้ก่อนแล้วกัน

https://happybirdway2u.wordpress.com/tag/rid_id/  <– อันนี้เป็น ลิ๊งค์สำหรับติดตามทุกpost เฉพาะเรื่องสารสนเทศกรมชลประทานครับ

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s