สารสนเทศกรมชลประทาน ตอนที่3:การวิเคราะห์ระบบกระบวนการพัฒนาแหล่งน้ำ2

มาตรฐาน

ตอนที่แล้วอธิบายถึง สถานะต่าง ๆ ของกระบวนการพัฒนาแหล่งน้ำและมิติของข้อมูลที่มองตัวข้อมูลเป็นโครงการเป็นหลักและต่างสถานะกัน คราวนี้มาดูเรื่องระบบต่างๆที่มีอยู่เดิมบ้าง ว่ามันตอบโจทย์สถานะของข้อมูลที่วิเคราะห์กันมาแล้วหรือไม่
การพิจารณาระบบที่มีอยู่เดิม
ระบบต่าง ๆที่มีอยู่เดิมของ กรมชลประทานที่เกี่ยวข้องกับงานด้านพัฒนาแหล่งน้ำ พบว่ามีอยู่หลายระบบ เช่น ระบบ
คลังแบบก่อสร้าง – สำนักออกแบบวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม http://122.155.168.213
บริการหมุดหลักฐานผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต – สำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา http://kromchol.rid.go.th/survey/Knowledge/01.htm
ระบบสืบค้นข้อมูลแผนที่และติดตามงาน – สำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยาhttp://ridth.com/surveytask/main.html
ระบบสืบค้นข้อมูลโครงการในรูปแบบภาพเสมือน ๓ มิติ – สำนักบริหารโครงการ http://oopm.rid.go.th/projectg1.aspx
ระบบการติดตามและรายงานผลการปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายงบประมาณ – กองแผนงาน http://bid.rid.go.th/pbms/
อื่น ๆ
การแบ่งระบบต่าง ๆ เบื้องต้น แบ่งเป็น
1) ตอบสนองกระบวนการ ย่อย ๆ เพียงอย่างเดียวและไม่ข้ามหน่วยงาน
2) ตอบสนองกระบวนการย่อย แต่มีการกรอกข้อมูลข้ามสายงาน
ในที่นี้การ ให้ความสำคัญจะเน้นที่ระบบ ประเภทที่ 2) เป็นสำคัญ เนื่องจาก มีความจำเป็นและบุคคลากรจำนวนมากต้องการ ข้อมูลต่าง ๆ ที่ต้องข้ามสายงาน นำมาใช้ และเพื่อตอบโจทย์การบรุณาการข้อมูล ส่วนข้อมูลประเภทที่ 1) เป็นการตอบโจทย์กระบวนงานภายใน จึงให้ระดับความสำคัญรองลงมา
ทั้งนี้ระบบที่มีอยู่เดิมที่เข้าข่ายประเภทที่ 2 จะนำมาพิจารณาเชื่อมโยงดังนี้

  1. ระบบสืบค้นข้อมูลโครงการในรูปแบบภาพเสมือน ๓ มิติ – สำนักบริหารโครงการ http://oopm.rid.go.th/projectg1.aspx20140322-141521.jpg
    เป็นระบบเพื่อใช้เป็นข้อมูลศึกษาวางโครงการพัฒนาแหล่งน้ำเพิ่มเติมทั้ง ๒๕ ลุ่มน้ำ

อ่านต่อ

Advertisements

สารสนเทศกรมชลประทาน ตอนที่2:การวิเคราะห์ระบบกระบวนการพัฒนาแหล่งน้ำ1

มาตรฐาน

จากตอนนี่แล้วบอกไว้ว่า อยากเห็นระบบสารสนเทศ ที่มีข้อมูลวิ่งเข้าหาคน แทนที่จะต้อง
ออกไปหามัน ความหมายแบบนี้คือ คนที่จะทำระบบสารสนเทศแบบนี้จะต้องไปเข้าใจหน้าทีทของแต่ละคน ถึงจะมาเสริฟข้อมูลมาให้ตรงตามหน้าที่นั้น นั่นเอง…

กรมชลประทานเป็นกรมที่ใหญ่มาก มีบุคคลกรแค่ข้าราชการ ก็ 6พันกว่าเข้าไปแล้ว แต่การแบ่งฟังก์ชั่นงานหลัก ๆ ก็ จะถูกแบ่งเป็น 3 กระบวนการ คือ กระบวนการพัฒนาแหล่งน้ำ กระบวนการจัดการน้ำ และบบรเทาอุทกภัย แต่ละหน่วยงานก็จะถูกแบ่งภาระกิจ ตามกระบวนการดังกล่าว เช่นพวกหน่วยงานก่อสร้างทั้งหมดก็จะทำในกระบวนการพัฒนาแหล่งน้ำ และหน่วยงานด้านทุทกวิทยาและสำนักชลประทานต่างๆ ก็จะมีภารกิจในกระบวนการจัดการน้ำ แต่จะมีหน่วยงานสนับสนุนที่จะเข้าไปยุ่งกับทั้ง 3 กระบวนงาน เช่น พวก ออกแบบ สำรวจ กฏหมาย การเงินและอื่นๆ ถึง อย่างไรก็ตามในทางปฏิบัติก็จะต้องมีการทำงานอย่างบูรณาการระหว่างหน่วยงานด้วย

แล้วไอ้การที่จะวิเคราะห์ระบบกับเรื่องภาพรวมแบบนี้จะมาวิเคราะห์แบบที่คนเรียนITร่ำเรียนมาปกติไม่ได้ เพราะว่า กรมเองก็มีระบบสารสนเทศอยู่เดิมก็เยอะ แล้วแต่ละระบบก็สร้างกันขึ้นมาในจุดประสงค์ของหน่วยงานเองโดยเฉพาะ แถมสร้างแล้วในมิติ ของภูมิภาคยังไม่เหมือนกันเพราะพัฒนามาคนละทีของใครของมัน บางระบบเป็นแบบนี้ก็เข้าใจได้เพราะบริบทแต่ละพื้นที่ไม่เหมือนกัน หรือมีเทคโนโลยีไม่เหมือนกัน รูปแบบข้อมูลต่างกันตามมิติด้านเวลาที่พัฒนากันก่อนหลัง

ดังนั้นจะวิเคราะห์ระบบสารสนเทศมาใช้กัน ก็ต้องยอมศึกษากันหน่อย และ ก็ต้องวิเคราะห์กันไปทีละกระบวนการหลัก แต่ที่แน่ ๆ การวิเคราะห์ก็ไม่ได้นับ 1 เสียทีเดียวมันมีตัวช่วย…
ตัวช่วยก็คือ เจ้า prduct ของ PMQA หมวด 6 ของกรมครับ ซึ่งเป็นหมวดทีว่าด้วยเรื่อง คู่มือปฏิบัติงาน กระบวนงานต่าง ๆ ตัวนี้คณะทำงาน PMQA หมวดนี้ได้ทำขึ้นมาคงเหนื่อยและใช้ความพยายามมาก แต่ครั้งนี้ได้นำมาใช้ประโยชน์แล้วครับก็ได้นำมาวางยุทศาสตร์ ด้านสารสนเทศก็คราวนี้ล่ะ

การที่จะออกแบบระบบสารสนเทศขึ้นมาระบบนึ่งจะต้องทราบ Workflow ซึ่ง workflow ที่ได้จากคู่มือปฏิบัติงานต่างๆ ผนวกกับระบบสารสนเนเทศที่มีอยู่เดิม จึงจำเป็นต้องมีอีกอย่างที่ ไว้ใช้สื่อสารกันคือ แผนที่ระบบสารสนเทศ

ต่อไปนี้จะเริ่มวิเคราะห์กัน บทความจะเป็นบทความที่เขียนเพื่อเสนอกรมของคณะทำงาน เอามานำเสนอก่อน ของจริงอาจเปลี่ยนแปลงไปบ้างครับ
เริ่มจาก กระบวนการแรก
การวิเคราะห์ระบบสารสนเทศกระบวนการพัฒนาแหล่งน้ำ
หลักการวิเคราะห์ระบบ
เนื่องจากการพัฒนาระบบสารสนเทศด้านการพัฒนาแหล่งน้ำ เดิมมีการพัฒนาต่อยอดมาบ้าง แต่ก็ยังมีไม่มาก เนื่องจากการทำงานส่วนใหญ่จะอยู่ที่การติดตามด้านการก่อสร้าง ซึ่งมีหลายรูปแบบ มีการสรุปการติดตามอย่างเป็นแบบแผนอยู่แล้วแต่ยังไม่มีการพัฒนาออกมาในรูปการใช้สารสนเทศโดยเทคโนโลยี ดังนั้น การวิเคราะห์การพัฒนาระบบฯ จะยึดหลักการวิเคราะห์เพื่อให้ตรงกับรูปแบบการทำงานของกรมชลประทานดังนี้

อ่านต่อ