เจอ code vba เด็ด ๆ เอามาฝาก

มาตรฐาน

กะจะไป query ตารางของ excel โดยไม่ต้องออกจาก  excel เลย
ปกติถ้าจะ join table ก็ต้อง copy ไป access ก่อน แล้วเขียน sql กำกับ
ได้ table ที่ query มาก็ copy กลับไป excel

แต่ตอนนี้ไม่ต้องแล้วสบาย code ตามนี้เลย

Sub MyQuery2()
sFullName = ActiveWorkbook.FullName
sSheet = ActiveSheet.Name

Set cn = CreateObject(“adodb.connection”)
scn = “Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data Source=” _
& sFullName _
& “;Extended Properties=””Excel 8.0;HDR=Yes;IMEX=1″”;”

cn.Open scn

Set rs = CreateObject(“adodb.recordset”)

s2SQL = “select [lsp$].*,[plus$].* from [lsp$]  ” & _
“inner join [plus$]   on [lsp$].id=[plus$].id ” & _
“;” & _
“”
rs.Open s2SQL, cn

Sheets(“result”).Range(“a10”).CopyFromRecordset rs
End Sub

ไปเจอที่ไหนจำไม่ได้แล้ว…

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s